HomeWho’s WhoThe OrchestraSecond violin

Second violin

Second violin

Tikhoplav Nikita

Medzhidova Tamara

Serebryanska Tatiana

Kalandey Valentine

Valentine Novohyzhnaya

Dmitry Kozubenko

Dancheva Elena

Kondrat'eva Alena

Avryatov Ivan

Natalia Plotnikova

Kuzmina Svetlana

Tatiana Alexsandra