Second alto — The Chorus — Who’s Who — Odessa National Academic Opera and Ballet Theater

HomeWho’s WhoThe ChorusSecond alto

Second alto

Second alto

Bezushko Yana

Ekshi Oksana

Kryvtsova Alina

Anna Medvedeva

Myheyeva Elina

Paranich Natalia

Lyudmila Synyuchenko

Tatyana Chernova

Zaporozhets Inna