HomeWho’s WhoThe OrchestraSecond violin

Second violin

Second violin

Avryatov Ivan

Anisimova Olga

Dancheva Elena

Ionova Elena

Kalandey Valentine

Dmitry Kozubenko

Kuzmina Svetlana

Alexander Makarenko

Medzhidova Tamara

Valentine Novohyzhnaya

Natalia Plotnikova

Igor Samoilenko

Serebryanska Tatiana

Tatiana Slominska

Tikhoplav Nikita

Alyona Shnyrova