HomeWho’s WhoThe ChorusBaritone

Baritone

Baritone

Vadim Andrianov

Maxim Kryzhanovsky

Maxim Moroz

Evgeny Romanov

Dmitry Rusynyak

Sazonov Vsevolod

Maxim Kharlamov

Andrey Chuhayevskyy