HomeWho’s WhoThe ChorusSecond alto

Second alto

Second alto

Bezushko Yana

Kryvtsova Alina

Anna Medvedeva

Myheyeva Elina

Paranich Natalia

Lyudmila Synyuchenko

Tatyana Chernova

Zaporozhets Inna