HomeWho’s WhoThe ChorusSecond soprano

Second soprano

Second soprano

Humenna Lyubov

Dolgopolaya Irina

Krasouskaya Margarita

Elena Lopasova

Liliya Lukovkina

Junona Masnyak

Prots Victoria

Nina Shelpyakova