HomeWho’s WhoThe OrchestraSecond violin

Second violin

Second violin

Tikhoplav Nikita

Medzhidova Tamara

Serebryanska Tatiana

Kalandey Valentine

Valentine Novohyzhnaya

Dmitry Kozubenko

Dancheva Elena

Kondrat'eva Alena

Avryatov Ivan

Tatiana Alexsandra