HomeNewsNews for September 2018 Vlada Arizonova will debut as Shade!

22 Sep

Vlada Arizonova will debut as Shade!

The part of Shade will be first performed by Vlada Arizonova on
September 23 in the ballet "La Bayadere" by L. Minkus!
We wish her every success!

Cast (September 23):

NIKIYA, bayadere - Ekaterina Kalchenko
SOLOR, warrior - Honoured Artist of Ukraine Sergey Dotsenko
DUGMANTA, Rajah - Igor Sarazhinskiy
GAMZATTI - Alina Sharay
THE HIGH BRAHMIN - Honoured Artist of the Republic of Moldova
Vladimir Statnyy
MAGDAVEYA, fakir - Nikolay Vorivodin
TOLORAGVA, Solor’ friend - Sergey Melnikov
SLAVE GIRL - Polina Kalina
SLAVE - Bogdan Chabanyuk
Dances:
IDOL- Stanislav Varankin
HINDU - Viktoria Vorivodina, Denis Vasilyev
WITH DRUM - Pavel Grits
PAS d'ACTION - Elena Lavrinenko, Olga Mikhaylichenko, Ekaterina
Tomashek, Anastasia Chernyak, Vyacheslav Kravchenko, Vitaliy
Rozdaybeda
THE FOUR - Honoured Artist of Ukraine Olga Rozhevich, Rosana Barba-
Napoles, Ekaterina Bartosh, Marina Strizhakova
TRIO OF SHADES (variations) - Honoured Artist of Ukraine Olga
Rozhevich, Vlada Arizonova (debut), Ekaterina Bartosh

THE TWO JUMPE - Maria Ryazantseva, Oksana Chepil

Conductor - Honoured Artist of Ukraine Igor Shavruk