HomeAbout the TheatreFinancial activity 2015Information on the economic activity for the first semester of 2015.

Information on the economic activity for the first semester of 2015.


Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів,бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за І півріччя 2015 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –658 штатних одиниці затверджена штатним розписом.


Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 4580,0 тис.грн., в т.ч.

 • від реалізації театральних квитків -  4497,6 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 82,4 тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 1544,0 тис.грн.  в т.ч.

 • дохід від оренди приміщень – 301,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 87,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 76,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -891,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 123,0;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 11,0;

 • проведення майстер-класу – 13,0;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 25,0;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 4,0;

 • відшкодування раніше списаних активів – 3,0;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,0;

 • дохід від реалізації оборотних активів – 6,0.


Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 44362,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 41,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 5027,0.

Разом доходів за І півріччя  2015р.  55554,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 1857,0 тис.грн.  менше у зв’язку з невиконанням  плану доходів від реалізації театральних квитків та програмок  на  - 164,0 тис.грн., інших доходів на – 1511,0 тис.грн. , амортизаційних нарахувань на ОЗ та НА на – 223,0 тис.грн. та отримання незапланованих доходів від  депозитного вкладу -41,0 тис.грн.  

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат . За І півріччя 2015 року  витрати становлять – 55563,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  1848,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  І півріччя  2014 року збільшені  на  1628,0 тис.грн. (3,0%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  І півріччя 2015 року  собівартість склала 52064,0 тис.грн.,(93,7%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 1740,0 тис.грн., 83,0% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 2966,0 тис.грн., тільки за рахунок перевиконання планових статей  витрат  на 1226,0 тис.грн.собівартість зменшена на 1740,0 тис.грн. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2014 року собівартість збільшена   на 1134,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 3,7% - 2045,0 тис.грн. У порівнянні з планом зменшено на 370,0 тис.грн. за рахунок зменшення ФОП на 478,0 тис.грн., та водночас збільшення   інших операційних витрат на 207,0 тис. грн.,у порівнянні з фактом  І півріччя  2014 року збільшено на  356,0 тис.грн

Витрати на збут складають – 1,5% - 844,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати зменшені  на 13,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І півріччя  2014 року, витрати  на збут збільшено на 109,0 тис.грн. за рахунок витрат на рекламу – 108,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1,1% - 609,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 274,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -210,0; матеріальну допомогу – 94,0 та курсову різницю -74,0.

У порівнянні з фактом  І півріччя 2014 року  витрат збільшено на  28,0 тис.грн.

Інші витрати – 1,0 тис.грн. виникли у результаті  не операційної курсової різниці. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2014 року витрат не було.

У результаті звичайної діяльності збиток склав 9,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За І півріччя 2015 року придбано (виготовлено) основних засобів – 64,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 641,0 тис.грн.;  придбано (створено) нематеріальних активів – 190,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2014 року збільшено капітальних видатків на 395,0 тис.грн.