HomeAbout the TheatreFinancial activity 2018For 2018

For 2018

 Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за 2018 рік.

Установлені цілі та завдання 
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає такі пріоритетні напрямки:

- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки. 
Результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік:
Вид економічної діяльності за КВЕД - 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу – 643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 23 893,0 тис. грн., в т. ч.:

• від реалізації театральних квитків - 21 526,0 тис. грн.,
• від реалізації театральних програмок – 250,0 тис. грн.,
• від реалізації готової продукції – 1 743,0 тис. грн.;
• від реалізації товарів – 374,0 тис. грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 180 844,0 тис. грн. в т. ч.:

• дохід від оренди приміщень – 27,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 188,0;
• відшкодування комунальних витрат – 73,0;
• відсотки, одержані з банків за невикористаними залишками – 72,0;
• дохід від продажу валюти – 1,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 7 130,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 557,0;
• дохід за користування музичними інструментами – 17,0;
• дохід від оренди біноклів, користування костюмами – 99,0;
• дохід від реалізації термобланків – 1,0;
• штрафи, неустойки, пеня – 10,0;
• від реалізації комплектів театральних квитків – 1,0;
• відшкодування раніше списаних активів – 1,0;
• відшкодування витрат по страхуванню майна при організації гастролей – 2,0;
• послуги з утримання технологічних електричних мереж – 31.0;
• дохід від гастрольної діяльності – 1 644,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 
170 990,0 тис. грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 135,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9 220,0;

Фінансова благодійна допомога – 292,0.

Разом доходів за 2018 рік – 214 384,0тис.грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За 2018 рік собівартість склала - 197 481,0 тис. грн.,(92,1%).

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 9 816,0 тис. грн.,(4,6%).

Витрати на збут складають – 4 715,0 тис. грн.,( 2,2% ) від загальних витрат. 

Інші операційні витрати –2 371,0 тис. грн.,(1,1%). 

Витрати з податку на прибуток склали 1,0 тис.грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За 2018 рік придбано (виготовлено) основних засобів – 1 166,0 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 4 388,0тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів – 4,0.


Форма№1

Форма №2