HomeAbout the TheatreFinancial activity 2018For the first half of the year

For the first half of the year

 Міністерство культури України


На виконання Вашого листа від 19.03.2015 року № 15-24-525 дирекція Одеського національного академічного театру опери та балету надає інформацію відповідно до витягу з протоколу засіданні Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року № 18, листа Мінекономрозвитку України від 27.02.2015 № 3222-07/6260-03 та Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 № 116.

 

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету І півріччя 2018 року.

Установлені цілі та завдання 
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.
Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.
Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за І півріччя 2018 року:
Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 10087,0 тис.грн., в т.ч.:

• від реалізації театральних квитків - 8987,2 тис.грн.,
• від реалізації театральних програмок –97,0 тис.грн.,
• від реалізації готової продукції –873,1 тис.грн.;
• від реалізації товарів – 129,7 тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 3919,0 тис.грн. в т.ч.:

• дохід від оренди приміщень – 16,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 121,0;
• відшкодування комунальних витрат – 42,0;
• відсотки, одержані з банків – 17,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -2315,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 249,0;
• дохід за користування костюмами, музичними інструментами – 89,0;
• штрафи, неустойки, пеня – 5,0;
• дохід від реалізації інших оборотних активів – 1,0;
• відшкодування витрат по страхуванню майна при організації гастролей – 2,0;
• дохід від гастрольної діяльності – 1062,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 96480,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 73,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 4612,0;

Фінансова благодійна допомога – 120,0.

Разом доходів за І півріччя 2018р. – 115291,0тис.грн., що у порівнянні з планом на 4584,0тис.грн. більше у зв’язку з перевиконанням плану доходів від реалізації театральних квитків та готовоїпродукції. У порівнянні з фактичними показниками І півріччя 2017 року більше на 22368,0 тис.грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат.

Найбільш витратна частина – собівартість.

У І півріччі 2018 року собівартість склала - 107107,0 тис.грн.,(92,9%), що у порівнянні з плановим показником більше на 2729,0 тис.грн., особливий вплив має заробітна плата та нарахування на неї, у другому кварталі були проведені видатки щодо матеріальної допомоги на оздоровлення та витрати на відпустку артистичного та художнього персоналу. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2017 року собівартість збільшена на 20550,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,0% - 4663,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 313,0 тис.грн., у порівнянні з фактом І півріччя 2017 року збільшено на 678,0 тис.грн. – за рахунок підвищення заробітної плати та видатків на оздоровлення і відрахувань на соціальні заходи.

Витрати на збут складають – 1,8%- 2128,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 653,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І півріччя 2017 року, витрати на збут збільшено на 531,0 тис.грн. за рахунок видатків на оплату праці та нарахувань на неї; витрати на рекламу зменшено на 13,0; винагороду за реалізацію квитків збільшено на 87,0. Витрати на друковану продукцію зменшені – на 21,0 в т.ч. афіші; програмки ; банери; флаєри; буклети.

Інші операційні витрати – 1,2% - 1393,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 889,0 тис.грн. за рахунок курсової різниці – 153,0;витрат на погашення штрафу згідно акту ДФС – 83,0 , нарахувань на заробітну плату-на 190,0; витрат за тимчасової втрати працездатності –176,0; матеріальної допомоги -299,0 та зменшення інших витрат на 20,0.

У порівнянні з фактом І півріччя 2017 року витрат збільшено на 609,0 тис.грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Чистий фінансовий результат - 0.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів – 606,0тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 832,0тис.грн., витрати на придбання нематеріальних активів не проводились.

У порівнянні з минулим періодом 2017 року витрати зменшені на 463,0 тис.грн. в т.ч. основних засобів придбано на 446,0 тис.грн. менше , а інших МНА на 909,0 тис.грн. більше, інші витрати не проводились

Генеральний директор театру Н.М.Бабіч


Форма №1 за І полугодие
Форма №2 за І полугодие