ГлавнаяО театреДеятельность за 2015Информация о хозяйственной деятельности за 2015 год.

Информация о хозяйственной деятельности за 2015 год.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

 

Результати фінансово – господарської діяльності за 2015 рік:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 11 191,00 тис.грн., в т.ч.

 • від реалізації театральних квитків -  10 998,00 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 193,00 тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 4 947,00 тис.грн.  в т.ч.

 • дохід від оренди приміщень – 639,2;

 • дохід від курсової різниці валюти – 137,1;

 • відшкодування комунальних витрат – 130,2;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 3 570,2;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 343,4;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 25,0;

 • проведення майстер-класу – 17,8;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 25,4;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 4,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 11,3;

 • відшкодування раніше списаних активів – 13,1;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,2;

 • дохід від реалізації оборотних активів – 23,1;

 • дохід від утримання технологічних мереж – 5,0.

 

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 84 642,8 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 187,4 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9931,0.

Разом доходів за 2015р.  110899,2 тис.грн., що у порівнянні з планом на 1789,0 тис.грн.  менше, у зв’язку з невиконанням плану інших  доходів на 2664,0 тис.грн.   та перевиконанням плану реалізації театральних квитків та програмок на 1259,0 тис.грн.,та інших доходів на 197,0 тис.грн.

У порівнянні з 2014 роком доходи збільшено на 7045,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок  зростання інших доходів на 4290,0 тис.грн.; від реалізації театральних квитків та програмок на 2568,0 тис.грн. та незапланованих доходів від депозитного вкладу(відсотки) – 187,0тис.грн.

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

За  2015 рік  витрати становлять – 110908,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  1778,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  за 2014 рік  збільшені  на  7045,0 тис.грн. (6,8%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  2015 рік  собівартість склала 103209,0 тис.грн.,(93,1%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 2631,0 тис.грн., 83,1% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 4086,0 тис.грн., інші витрати собівартості  на 143,0 тис.грн.більше запланованих . У порівнянні з фактом відповідного періоду 2014 року собівартість збільшена   на 6037,0 тис.грн.у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду та нарахуванням резервного фонду.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,0% - 4491,0 тис.грн. У порівнянні з планом зменшено на 20,0 тис.грн. за рахунок зменшення ФОП на 317,0 тис.грн., та водночас збільшення   інших витрат на 297,0 тис. грн. Що стосується заробітної плати адміністративного персоналу, то у порівнянні з  2014 роком ФОП збільшено на  332,0 тис.грн. Оплата праці директора  за 2015рік склала 291,8 тис.грн. в т.ч. компенсація за невикористану відпустку – 37,0 тис.грн.

У  порівнянні з планом заробітна плата директора  менше на 10,8 тис.грн. у результаті припинення дії контракту.

Витрати на збут складають – 1,7% - 1842,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені  на 135,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником за 2014 рік, витрати  на збут збільшено на 265,0 тис.грн. за рахунок витрат на рекламу – на 163,0 тис.грн. та інших витрат на збут – на 102,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1,2% -1354,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 724,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -391,0; матеріальну допомогу – 345,0 та курсову різницю -116,0 та повернення заробітної плати до бюджету згідно акту ДФІ – 75,0тис.грн., але зниження витрат за листами тимчасової втрати працездатності – 106,0, відрядження – 12,0; амортизаційні нарахування на ОЗ та НА – 5,0 ; витрати від знецінення запасів – 45,0;допомога на поховання – 21,0 та інші – 14,0.

У порівнянні з фактом  2014 року  витрат збільшено на  253,0 тис.грн.

Інші витрати – 13,0 тис.грн. виникли у результаті нарахованої пені за прострочені платежі оренди держмайна – 11,0тис.грн. та курсової різниці- 1,0тис.грн. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  2014 року витрат не було.

У результаті звичайної діяльності збиток склав 9 тис.грн.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.

За 2015 рік  придбано (виготовлено) основних засобів – 296,0 тис.грн.;

інших необоротних матеріальних активів – 858,0 тис.грн.;  

придбано (створено) нематеріальних активів – 254,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5