ГлавнаяО театреДеятельность за 2016За I квартал 2016 года.

За I квартал 2016 года.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за І квартал  2016 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 2809,0 тис.грн., в т.ч. :

 • від реалізації театральних квитків -  2772,0,0 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок –37,0 тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 1066,0 тис.грн.  в т.ч.:

 • дохід від оренди приміщень – 173,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 34,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 49,0;

 • відсотки, одержані з банків – 8,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -611,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 49,0;

 • дохід за користування костюмами – 1,0;

 • відсотки по депозитному вкладу – 139,0;

 • штрафи, пеня – 2,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 21125,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 2463,0.

Разом доходів за І квартал  2016р.  – 27463,0тис.грн., що у порівнянні з планом на   61,0 менше у зв’язку з невиконанням  плану платних послуг по організації  творчих  заходів.

Витратна частина  складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат . За І квартал 2016 року  витрати становлять – 27463,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  61,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  І кварталу 2015 року більше  на  2864,0 тис.грн. (10,4%).

Найбільш витратна частина – собівартість. У І кварталі 2016 року  собівартість склала 25397,0 тис.грн.,(92,5%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 454,0 тис.грн., особливий вплив має заробітна плата та нарахування на неї. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2015 року собівартість збільшена  на 2464,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 1248,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 179,0 тис.грн., у порівнянні з фактом  І кварталу 2015 року збільшено на  301,0 тис.грн. – за рахунок  підвищення заробітної плати  .

Витрати на збут складають – 1,8%- 485,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені  на 44,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І кварталу  2015 року, витрати  на збут збільшено на 106,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на неї -33,0; витрат на рекламу – на 11,0; винагороди за реалізацію квитків – на 62,0.

Інші операційні витрати – 1,1% - 331,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 168,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на заробітну плату-112,0; матеріальну допомогу – 56,0.

У порівнянні з фактом  І кварталу 2015 року  витрат зменшено на 8,0 тис.грн.

Інші витрати – 2,0 тис.грн. виникли у результаті  нарахованої пені за прострочені платежі оренди держмайна. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2015 року витрати  були від курсової різниці.

Чистий фінансовий результат - 0.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.


 

 

                                                                                    Додаток 1
                                                                                    до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
                                                                                    1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
                                                                                                                                             
                                                                                                                            КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 04 01
  Одеський національний академічний театр опери та балету     за ЄДРПОУ 02224643
Територія Одеська     за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація(установа, заклад)     за КОПФГ 425
Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність     за КВЕД 90.01
Середня кількість працівників1 628                  
Адреса, телефон пров. Чайковського,1, м. Одеса, Одеська обл., 65026                  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)                  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку Х
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
                                                                                                                                             
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2016 р.
                                                                                          Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
                                                                                                                                             
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду      
1 2 3 4      
I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи 1000 1283 1204      
первісна вартість 1001 3117 3125      
накопичена амортизація 1002 1834 1921      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 162 137      
Основні засоби 1010 140757 138503      
первісна вартість 1011 236065 236819      
знос 1012 95308 98316      
Інвестиційна нерухомість 1015          
Первісна вартість інвестеційної нерухомості 1016          
Знос інвестеційної нерухомості 1017          
Довгострокові біологічні активи 1020 - -      
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -      
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -      
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції 1035 - -      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -      
Відстрочені податкові активи 1045          
Гудвіл 1050 - -      
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -      
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -      
Інші необоротні активи 1090 - -      
Усього за розділом I 1095 142202 139844      
II. Оборотні активи            
Запаси 1100 1979 1778      
Виробничі запаси 1101 1979 1778      
Незавершене виробництво 1102 - -      
Готова продукція 1103 - -      
Товари 1104 - -      
Поточні біологічні активи 1110 - -      
Депозити перестрахування 1115 - -      
Векселі одержані 1120 - -      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 171 247      
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 127 95      
за виданими авансами      
з бюджетом 1135 441 375      
у тому числі з податку на прибуток 1136 405 55      
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -      
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 724 338      
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -      
Гроші та їх еквіваленти 1165 3183 3376      
Готівка 1166 1 5      
Рахункі в банку 1167 3182 3371      
Витрати майбутніх періодів 1170 39 34      
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -      
у тому числі в: резервах довгостокових зобов'язань 1181 - -      
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -      
резервах незароблених премій 1183 - -      
інших страхових резервах 1184 - -      
Інші оборотні активи 1190 35 69      
Усього за розділом II 1195 6699 6312      
       III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -      
Баланс 1300 148901 146156      
                                                                                                                                             
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду      
     
1 2 3 4      
I. Власний капітал            
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 428 428      
Внески дл незарєестрованого статутного капіталу 1401 - -      
Капітал у дооцінках 1405          
Додатковий капітал 1410 132655 130301      
Емісійний дохід 1411 - -      
Накопичені курсові різниці 1412 - -      
Резервний капітал 1415 - -      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3271 -3271      
Неоплачений капітал 1425 (      -       ) (       -       )      
Вилучений капітал 1430 (      -       ) (       -       )      
Іншиі резерви 1435 - -      
Усього за розділом I 1495 129812 127458      
          II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення            
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -      
Пенсійні зобов'язання 1505 - -      
Довгострокові кредити банків 1510 - -      
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -      
Довгострокові забезпечення 1520 11825 11094      
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 11825 11094      
Цільове фінансування 1525 - 22      
Благодійна допомога 1526 - -        
Страхові резерви 1530 - -      
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -      
резерв збитків або резерв незалежних виплат 1532 - -      
резерв незароблених премій 1533 - -      
інші страхові резерви 1534 - -        
Інвестеційні контракти 1535 - -      
Призовий фонд 1540 - -      
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -      
Усього за розділом II 1595 11825 11116      
         IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення            
Короткострокові кредити банків 1600 - -      
векселі видані 1605 - -      
Поточна кредиторська заборгованість за:            
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -      
товари, роботи, послуги 1615 82 134      
розрахунками з бюджетом 1620 33 241      
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -      
розрахунками зі страхування 1625          
розрахунками з оплати праці 1630 196 285      
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 142 338      
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -      
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішній розрахунків 1645 - -      
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -      
Поточні забезпечення 1660 - -      
Доходи майбутніх періодів 1665 6522 6413      
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -      
Інші поточні зобов'язання 1690 289 171      
Усього за розділом IІІ 1695 7264 7582      
       ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 - -      
       утримуваними для продажу, та групами вибуття      
      V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -      
Баланс 1900 148901 146156      
____________
1
 Визначається в порядку, встановленому центральним органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
     
Керівник               Бабіч Надія Матвіївна                  
                                                                                                                                             
Головний бухгалтер                 Статірова Олександра Сергіївна                  
                                                                                                                                             
                                                                                                             

 


 

 


 

                                                                                                                                             
                                                                                                                          КОДИ  
    Дата (рік, місяць, число) 2016 04 01  
    Підприємство Одеський національний академічний театр опери та балету     за ЄДРПОУ 02224643  
                      (найменування)                                          
                                                                                                                                             
    Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
    за І квартал 2016р.  
                                                                                                                                             
                                                                                  Форма N 2 Код за ДКУД 1801003  
                                                                                                                                             
    І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
                                                                                                                                             
    Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
    1 2 3 4  
    Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2809 2105  
    Чисті зароблені страхові премії 2010 - -  
    Премії підписані, валова сума 2011 - -  
    Премії, передані у перестрахування 2012 - -  
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -  
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -  
    Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -25397 -22933  
    Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -  
    Валовий: 2090 - -  
    прибуток  
    збиток 2095 -22588 -20828  
    Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - -  
    Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -  
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -  
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -  
    Інші операційні доходи 2120 22052 19901  
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -  
    Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -  
    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -  
    Адміністративні витрати 2130 -1248 -947  
    Витрати на збут 2150 -485 -379  
    Інші операційні витрати 2180 -331 -339  
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -  
    Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -  
    Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 - -  
    прибуток  
    збиток 2195 -2600 -2592  
    Дохід від участі в капіталі 2200      
    Інші фінансові доходи 2220 139 14  
    Інші доходи 2240 2463 2572  
    Дохід від благодійної допомоги 2241 - -  
    Фінансові витрати 2250 - -  
    Втрати від участі в капіталі 2255 - -  
    Інші витрати 2270 -2 -1  
    Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -  
    Фінансовий результат до оподаткування: 2290 - -  
    прибуток  
    збиток 2295   -7  
    Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -  
    Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -  
    Чистий фінансовий результат: 2350 - -  
    прибуток  
    збиток 2355   -7  
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
    II. СУКУПНИЙ ДОХІД  
                                                                                                                                             
    Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
    1 2 3 4  
    Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -  
    Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -  
    Накопичені курсові різниці 2410 - -  
    Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -  
    Інший сукупний дохід 2445 - -  
    Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -  
    Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -  
    Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -  
    Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   -7  
                                                                                                                                             
    III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  
                                                                                                                                             
    Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
    1 2 3 4  
    Матеріальні затрати 2500 1063 839  
    Витрати на оплату праці 2505 17732 14364  
    Відрахування на соціальні заходи 2510 3892 5240  
    Амортизація 2515 3095 2816  
    Інші операційні витрати 2520 1679 1339  
    Разом 2550 27461 24598  
                                                                                                                                             
    ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  
                                                                                                                                             
    Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
    1 2 3 4  
    Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -  
    Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -  
    Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -  
    Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -  
    Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -  
                                                                                                                                             
    Керівник               Бабіч Надія Матвіївна            
                                                                                                                                             
    Головний бухгалтер               Статірова Олександра Сергіївна