ГлавнаяО театреДеятельность за 2018За 9 месяцев

За 9 месяцев

 Міністерство культури України


На виконання Вашого листа від 19.03.2015 року № 15-24-525 дирекція Одеського національного академічного театру опери та балету надає інформацію відповідно до витягу з протоколу засіданні Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року № 18, листа Мінекономрозвитку України від 27.02.2015 № 3222-07/6260-03 та Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 № 116.

 

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету 9 місяців 2018 року.

Установлені цілі та завдання
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.
Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.
Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за 9 місяців 2018 року:
Вид економічної діяльності за КВЕД - 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу – 643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 17 258,0 тис. грн., в т. ч.:

• від реалізації театральних квитків - 15 500,2 тис. грн.,
• від реалізації театральних програмок – 174,5 тис. грн.,
• від реалізації готової продукції – 1 362,6 тис. грн.;
• від реалізації товарів – 220,7 тис. грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 7 110,0 тис. грн. в т. ч.:

• дохід від оренди приміщень – 21,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 126,0;
• відшкодування комунальних витрат – 51,0;
• відсотки, одержані з банків – 30,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 5 024,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 446,0;
• дохід за користування костюмами, музичними інструментами – 106,0;
• штрафи, неустойки, пеня – 7,0;
• дохід від реалізації інших оборотних активів – 1,0;
• від реалізації комплектів театральних квитків – 1,0;
• відшкодування раніше списаних активів – 1,0;
• відшкодування витрат по страхуванню майна при організації гастролей – 2,0;
• дохід від гастрольної діяльності – 1 294,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 127 600,0 тис. грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 101,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 6 916,0;

Фінансова благодійна допомога – 247,0.

Разом доходів за 9 місяців 2018 р. – 159 232,0тис.грн., що у порівнянні з планом на 8 803,0 тис. грн. більше у зв’язку з перевиконанням плану доходів від реалізації театральних квитків та готової продукції. У порівнянні з фактичними показниками за 9 місяців 2017 року більше на 31 540,0 тис. грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За 9 місяців 2018 року собівартість склала - 147 264,0 тис. грн.,(92,5%), що у порівнянні з плановим показником більше на 5 822,0 тис. грн., особливий вплив має заробітна плата та нарахування на неї, у другому кварталі були проведені видатки щодо матеріальної допомоги на оздоровлення та витрати на відпустку артистичного та художнього персоналу. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2017 року собівартість збільшена на 29 012,0 тис. грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,3% - 6 916,0 тис. грн. У порівнянні з планом збільшено на 766,0 тис. грн., у порівнянні з фактом 9 місяців 2017 року збільшено на 1 188,0 тис. грн. – за рахунок підвищення заробітної плати та видатків на оздоровлення і відрахувань на соціальні заходи.

Витрати на збут складають – 2,1% - 3 296,0 тис. грн. від загальних витрат.
У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 1 215,0 тис. грн. У порівнянні з фактичним показником 2017 року, витрати на збут збільшено на 731,0 тис. грн. за рахунок видатків на оплату праці та нарахувань на неї; витрати на рекламу збільшено на 78,0; винагороду за реалізацію квитків збільшено на 194,0. Витрати на друковану продукцію зменшені – на 6,0 в т. ч. афіші; програмки ; банери; флаєри; буклети.

Інші операційні витрати – 1,1% - 1 756,0 тис. грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 1 000,0 тис. грн. за рахунок курсової різниці – 156,0; витрат на погашення штрафу згідно акту ДФС – 80,0 , нарахувань на заробітну плату - на 275,0; витрат за тимчасової втрати працездатності –200,0; матеріальної допомоги - 241,0. У порівнянні з фактом 9 місяців 2017 року витрат збільшено на 609,0 тис. грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Чистий фінансовий результат - 0.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів – 917,0 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 2 088,0тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів – 4,0.


У порівнянні з минулим періодом 2017 року витрати збільшено на 674,0 тис. грн. в т. ч. основних засобів придбано на 525,0 тис. грн. більше , а інших МНА на 145,0 тис. грн. більше, інших витрат на 4,0.

 Генеральний директор театру Н.М.Бабіч


Форма №1 за 9 місяців

Форма №2 за 9 місяців