ГоловнаПро театрДіяльність за 2016 рікЗа 9 місяців 2016 року.

За 9 місяців 2016 року.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

 

Результати фінансово – господарської діяльності за 9 місяців  2016 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 10614,0 тис.грн., в т.ч.:

 • від реалізації театральних квитків -  10370,0 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 156,0,0 тис.грн.

 • від реалізації готової продукції – 82,0 тис.грн.;

 • від реалізації товарів – 6,0 тис.грн.

 

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 3801,0 тис.грн.  в т.ч.:

 • дохід від оренди приміщень – 224,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 54,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 72,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -3138,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 260,0;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 3,0;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 21,0;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 16,0;

 • відшкодування раніше списаних активів – 6,0;

 • дохід від сдачи  металобрухту-5,0.

 

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 63547,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 346,0 тис.грн.;

Фінансова благодійна допомога – 129,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 7146,0.

 

Разом доходів за 9 місяців  2016р. -  85583,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 1185,0 тис.грн.  більше  у зв’язку з перевиконанням  плану доходів від реалізації квитків.

 

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

За 9 місяців 2016 року  витрати становлять – 85583,0 тис.грн., що у порівнянні з планом більше на  1185,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  за 9 місяців  2015 року збільшені  на  7059,0 тис.грн.

Найбільш витратна частина – собівартість. За  9 місяців 2016 року  собівартість склала 79194,0 тис.грн.,(92,5%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 7,0 тис.грн., 80,6% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 2454,0 тис.грн., у зв’язку з відпусткою балетної трупи та хору без зберігання заробітної. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2015 року собівартість збільшена   на 6027,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 3845,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено  на 484,0 тис.грн. в тому числі заробітна плата збільшена на 535,0 тис.грн. нарахування збільшено на 33,0тис.грн. інші витрати зменшено на 84,0 тис.грн., у порівнянні з фактом  9 місяців  2015 року зменшено на  695,0 тис.грн.

 

Витрати на збут складають – 1,9% - 1669,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 230,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником відповідного періоду  2015 року, витрати  на збут збільшено на 405,0 тис.грн. за рахунок витрат на оплату праці на 181,0 тис.грн. та інших витрат на 227,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 0,9% - 812,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 415,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -292,0; матеріальну допомогу – 158,0 ; курсову різницю -46,0 та виплат за рішенням суду -26,0 та зменшено за рахунок інших витрат на 107,0.У порівнянні з фактом  9 місяців 2015 року  витрат зменшено  на  52,0 тис.грн.
 

Інші витрати – 17,0 тис.грн. виникли у результаті  пені за прострочені платежі оренди держмайна. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2015 року витрат витрати збільшено на 7,0тис.грн.   

У результаті звичайної діяльності збитків та прибутків не встановлено.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За 9 місяців 2016 року придбано (виготовлено) основних засобів – 945,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 1345,0 тис.грн.;  придбано (створено) нематеріальних активів – 34,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшено капітальних видатків на 1268,0 тис.грн.

 

Генеральний директор театру                                        Н.М.Бабіч


 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30вересня 2016 р.
                                                                                          Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
                                                                                                                                             
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду      
1 2 3 4      
I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи 1000 1283 1075      
первісна вартість 1001 3117 3152      
накопичена амортизація 1002 1834 2077      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 162 309      
Основні засоби 1010 140757 134360      
первісна вартість 1011 236065 238201      
знос 1012 95308 103841      
Інвестиційна нерухомість 1015          
Первісна вартість інвестеційної нерухомості 1016          
Знос інвестеційної нерухомості 1017          
Довгострокові біологічні активи 1020 - -      
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -      
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -      
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції 1035 - -      
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 32      
Відстрочені податкові активи 1045          
Гудвіл 1050 - -      
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -      
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -      
Інші необоротні активи 1090 - -      
Усього за розділом I 1095 142202 135776      
II. Оборотні активи            
Запаси 1100 1979 2200      
Виробничі запаси 1101 1979 2196      
Незавершене виробництво 1102 - -      
Готова продукція 1103 - 1      
Товари 1104 - 3      
Поточні біологічні активи 1110 - -      
Депозити перестрахування 1115 - -      
Векселі одержані 1120 - -      
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 171 58      
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 127 14      
за виданими авансами      
з бюджетом 1135 441 42      
у тому числі з податку на прибуток 1136 405 6      
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -      
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 724 87      
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -      
Гроші та їх еквіваленти 1165 3183 2731      
Готівка 1166 1 2      
Рахункі в банку 1167 3182 2729      
Витрати майбутніх періодів 1170 39 17      
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -      
у тому числі в: резервах довгостокових зобов'язань 1181 - -      
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -      
резервах незароблених премій 1183 - -      
інших страхових резервах 1184 - -      
Інші оборотні активи 1190 35 71      
Усього за розділом II 1195 6699 5220      
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -      
Баланс 1300 148901 140996      
                                                                                                                                             
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду      
     
1 2 3 4      
I. Власний капітал            
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 428 428      
Внески дл незарєестрованого статутного капіталу 1401 - -      
Капітал у дооцінках 1405          
Додатковий капітал 1410 132655 125915      
Емісійний дохід 1411 - -      
Накопичені курсові різниці 1412 - -      
Резервний капітал 1415 - -      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3271 -3271      
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )      
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )      
Іншиі резерви 1435 - -      
Усього за розділом I 1495 129812 123072      
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення            
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -      
Пенсійні зобов'язання 1505 - -      
Довгострокові кредити банків 1510 - -      
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -      
Довгострокові забезпечення 1520 11825 9960      
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 11825 9960      
Цільове фінансування 1525 -        
Благодійна допомога 1526 - -        
Страхові резерви 1530 - -      
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -      
резерв збитків або резерв незалежних виплат 1532 - -      
резерв незароблених премій 1533 - -      
інші страхові резерви 1534 - -        
Інвестеційні контракти 1535 - -      
Призовий фонд 1540 - -      
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -      
Усього за розділом II 1595 11825 9960      
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення            
Короткострокові кредити банків 1600 - -      
векселі видані 1605 - -      
Поточна кредиторська заборгованість за:            
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -      
товари, роботи, послуги 1615 82 91      
розрахунками з бюджетом 1620 33 316      
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -      
розрахунками зі страхування 1625   101      
розрахунками з оплати праці 1630 196 541      
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 142 374      
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -      
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішній розрахунків 1645 - -      
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -      
Поточні забезпечення 1660 - -      
Доходи майбутніх періодів 1665 6522 6196      
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -      
Інші поточні зобов'язання 1690 289 345      
Усього за розділом IІІ 1695 7264 7964      
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 1700 - -      
утримуваними для продажу, та групами вибуття      
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -      
Баланс 1900 148901 140996      
____________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
     
Керівник               Бабіч Надія Матвіївна                  
                                                                                                                                             
Головний бухгалтер                 Статірова Олександра Сергіївна                  

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2016р.  
                                                                                                                                         
                                                                              Форма N 2 Код за ДКУД 1801003  
                                                                                                                                         
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
                                                                                                                                         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10614 7827  
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -  
Премії підписані, валова сума 2011 - -  
Премії, передані у перестрахування 2012 - -  
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -  
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -79194 -73167  
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -  
Валовий: 2090 - -  
прибуток  
збиток 2095 -68580 -65340  
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - -  
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -  
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -  
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -  
Інші операційні доходи 2120 67348 63134  
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -  
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -  
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -  
Адміністративні витрати 2130 -3845 -3172  
Витрати на збут 2150 -1669 -1264  
Інші операційні витрати 2180 -858 -910  
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -  
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -  
Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 - -  
прибуток  
збиток 2195 -7604 -7552  
Дохід від участі в капіталі 2200      
Інші фінансові доходи 2220 346 83  
Інші доходи 2240 7275 7478  
Дохід від благодійної допомоги 2241 129 -  
Фінансові витрати 2250 - -  
Втрати від участі в капіталі 2255 - -  
Інші витрати 2270 -17 -11  
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -  
Фінансовий результат до оподаткування: 2290 - -  
прибуток  
збиток 2295   -2  
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -  
Чистий фінансовий результат: 2350 - -  
прибуток  
збиток 2355   -2  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
II. СУКУПНИЙ ДОХІД  
                                                                                                                                         
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -  
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -  
Накопичені курсові різниці 2410 - -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -  
Інший сукупний дохід 2445 - -  
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -  
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   -2  
                                                                                                                                         
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  
                                                                                                                                         
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Матеріальні затрати 2500 2983 2090  
Витрати на оплату праці 2505 56316 47104  
Відрахування на соціальні заходи 2510 12377 17009  
Амортизація 2515 8872 8662  
Інші операційні витрати 2520 5018 3648  
Разом 2550 85566 78513  
                                                                                                                                         
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  
                                                                                                                                         
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року  
1 2 3 4  
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -  
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -  
                                                                                                                                         
Керівник               Бабіч Надія Матвіївна            
                                                                                                                                         
Головний бухгалтер               Статірова Олександра Сергіївна